بذر گل های متنوع و زیبا برای کشت فضای آزاد باتوجه به فصل کاشت البته 

چون کشت داخل منزل و گلخانه محدودیتی نداره

مثلا بذر بنفشه رو از شهریور شروع میکنند به کشت تا از اواخر پاییز الی اول بهار گل بده و هم اینکه نسبت به برف زمستان هم مقاوم هست

بر اساس فصل کاشت 

هیچ محصولی در این شاخه وجود ندارد.