در اینجا ﻟﯿﺴﺘﯽ از ﺷﻬﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ارﺳﺎل ﺑﺎر ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و غیر مستقیم (مسیرهای عبوری) ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .

لطفا قبل از هرگونه سفارش نهال ؛ قوانین و شرایط ارسال نهال را از لینک زیر مطالعه فرمایید.

زمان رسیدن کالا به شهر مقصد

 تحویل بارهای یک مسیره 24 ساعت بعد از تحویل به مبدا ارسال و بارهای عبوری 48 ساعته ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. 

برای مثال باری که امروز به مقصد تهران تحویل ترمینال مشهد شده است ، صبح روز بعد یا حداکثر تا ظهر در ترمینال مورد درخواست مشتری در تهران قابل تحویل است

و باری که به مقصد اهواز که فرستاده شده چون از مشهد امکان ارسال بار مستقیم به این شهر وجود ندارد 24 ساعت پس از ارسال بار به اصفهان می رسد و 24 ساعت بعد به انبار مقصد یعنی اهواز می رسد. تعرفه بارهای عبوری دو مسیره (مسیرهای غیر مستقیم) حدودا دو برابر مقصد های یک مسیره مستقیم می باشد.

شهرهای مقصد یک مسیره مستقیم

مسیرهای عبوری